Эрчим хүчний барилга угсралт

1. Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлсэн "Баянзүрх дүүрэгт Зүүн Сэлбэ хороололд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих, 10 кВ-ын кабель шугамууд татах" ажлууд

   

2. Засгийн Газрын "Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр"-ийн хүрээнд "Буянт-Ухаа орон сууцны шинэ хорооллын гадна цахилгаан хангамжид зориулан 9,9 МВт орчим хэрэглээг хангах" төслийн ажлаар 10 кВ-ын Хуваарилах байгууламж, 10/0,4 кВ-ын хаалттай трансцорматорын дэд өртөө 12 ширхэг барьж, 10 кВ-ын 16,5 км кабель шугам татаж комиссоор хүлээлгэж өглөө.

   


Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК