АХБ-ны дэмжлэгтэй Улаанбаатар Цэвэр Агаар Төсөл

     Техникийн тусламжаар гэрийн зуухыг сайжруулах, сайжруулсан зуухыг нэвтрүүлэх хөтөлбөр, арга замыг боловсруулахад Монголын ЗГ-т туслах, гэрийн зуух солих туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх юм.

     Зөвлөхийн ажилд гэр хорооллоос ялгарч буй хорт хийг бууруулах арга замыг боловсруулах ба (a) мэдээлэл түгээх олон нийтийг хамарсан ажил, (b) зээл, татаасын тусламж, (c) зуухны лаборатор байгуулах, турших, үнэлэх, (d) зуух сайжруулах судалгаа, үйлдвэрийн чадавх сайжруулах, (e) туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх, and (f) тайлан бэлдэх, хяналт үлэлгээ гм орсон

Он: 2010-2011

Захиалагч: Dalkia Energy Services, India

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК