Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ТЭЗҮ боловсруулах

     Сүхбаатарын аймийн Эрдэнэцагаан сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэв.

Он: 2007

Захиалагч: ЭХСХТ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК