Өмнөговь аймгийн Нарийн-сухайт, Ноён-Сэврэйн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын ТЭЗҮ боловсруулах

     Өмнөговь аймгийн Нарийн-сухайт, Ноён-Сэврэйн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулав.

     Зөвлөхийн ажилд: төслийн үндэслэл, төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, газар нутгийн өнөөгийн байдал, цахилгаан эрчмийн зарцуулалт, цахилгаан хэрэглээний хэтийн төлөв, өсөлт, ЦДАШ-ын техникийн тооцоонууд, тогтворжсон горимын тооцоо, хөрөнгө оруулалтын тооцоо, ЦДАШ болон сэргээгдэх эрчим хүчтэй харьцуулах, техник эдийн засгийн үнэлгээ, санал зөвлөмж боловсруулах ажил орсон.

Он: 2008

Захиалагч: ТЭХЯ-ны ЭХСХТ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК