Дэлхийн Банкны Монгол улсын Эрчим хүчний төсөл: Аймгийн төвүүдийн цахилгаан түгээлтийн алдагдлыг бууруулах. Аймгуудын санхүүгийн болон техникийн менежментийг сайжруулах

     Дэлхийн банк Монгол улсын цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулахад тусламж үзүүлсэн ба аймгуудын түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлж байна. Аймагт хийгдэх ажлын зорилго нь түгээх сүлжээг найдваржуулах, алдагдлыг бууруулах, сургалт, санхүүгийн төлөвлөлт, сүлжээний төлөвлөлт, ашиглалт засварын менежментийг сайжруулах юм.

     Энэ ажлаар – аймгийн төвийн түгээх компанийн бүтэц зохион байгуулалт сайжруулах; - алдагдал бууруулах арга хэмжээ,  санхүүгийн төлөвлөлтийг сайжруулах, бизнес төлөвлөгөө,  - санал болгож буй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах.

Он: 2008- 2009 9 сар

Захиалагч: Дэлхийн банкны Эрчим хүчний төслийн нэгж

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК