Цайдамнуурын нүүрсний уурхайг түшиглэн барих 300 МВт-ын Цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл

     Цайдамнуурын нүүрсний уурхайг түшиглэн барих  Цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулав.  Төвийн эрчим хүчний системийн 2010-2030 оны таамаглал, Тогтвортой эрчим хүчний хөгжлийн зорилт, эрчим хүчний хэрэглээ, баланс, таамаглал, дамжуулах сүлжээнд холбох хувилбаруудыг гаргаж үнэлэх г.м. ажлууд гүйцэтгэлээ.

     Техник эдийн засгийн үндэслэлд: Цахилгаан станцын сонголт, төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээ, цахилгаан ачааллын таамаглал ба баланс, цахилгаан станцын сүлжээнд гүйцэтгэх үүрэг, станцыг сүлжээнд холбох төлөвлөгөө, станцын байршил, нүүрс хангамжийн төлөвлөгөө, нүүрсний шинж чанар, нүүрс дамжуулалт, станцын зуух болон турбины сонголт,  геологийн судалгаа,  үнс зайлуулах газар,

    Төслийн төлөвлөлт: станцын хүчин чадал, барьж байгуулах график, станцын ерөнхий төлөлвлөлт, үндсэн тоноглолын сонголт, нүүрс дамжуулах, усан хангамж, үнс зайлуулах систем, хими ус бэлтгэл, цахилгаан тоноглол, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх төхөөрөмж, байгаль хамгаалах арга хэмжээнүүд, эдийн засгийн үнэлгээ, хөрөнгө оруулалтын шаардлага, санхүү эдийн засгийн дүн шинжилгээ, дүгнэлт г.м.

Он: 2010 -2011 оны 7-р сар

Захиалагч: Цайдам Энержи ХХК 

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК