Нэг утастай буцах газардуулгатай цахилгаан түгээх шугамын инженерингийн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах

     6 аймгийн 15 багийн төвийг /засаг, захиргааны нэгж/ Нэг утастай буцах газардуулгатай цахилгаан түгээх шугамаар цахилгаанаар хангах, инженерингийн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах.

Он: 2010-2011

Захиалагч: ЭБЭХЯ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК